Khamis, 14 Januari 2010

Bimbingan Konseling Islam


Aunur Rahim Faqih dalam bukunya Bimbingan Konseling dalam islam mengatakan bahwa Konseling Islam itu adalah "proses pemberian bantuan kepada individu agar manyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya dalam kehidupan keagamaan senantiasa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup didunia dan di akhirat. ( Aunur Rahim Faqih ; 2004 ; 1-2)


Menurut M.Hamdan Bakran pula mengatakan bahwa "Binbingan Konseling Islam adalah bersifat kental, luas dan lenglap karena ajaran islam datang ke permukaan bumi ini memiliki tujuan yang sangat prinsip atau mendasar yaitu membimbing, mengarahkan, menganjur kepada manusia agar dapat hidup selamat, tenteram dan bahagia di dunia dan akhirat (Hamdan Bakran,2004 ;181)


Dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia dianjurkan agar senantiasa menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat jahat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Ali Imron ayat 104, yang ertinya ; "Hendakalah ada diantara kamu satu umat yang menyeru melakukan kebaikan menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat jahat. Mereka itulah orang-orang yang beruntung"


Dalam melakasanakan tanggungjawab di atas Allah Swt telah mengemukakan strategi berikut dalam firman Nya ;

Artinya ; Serulah kepada Tuhanmu dengan hikmah dan bijaksana, nasehat menasihati dengan cara yang baik (An Nahal ; 125)


Kata konseling, diambil dari bahasa Inggeris, "Counseling" dikaitkan dengan kata "counsel" yang diertikan sebagai berkut ;

- Nasehat (to obtain counsel);

- Anjuran (to give counsel);

- pembicaraan (to take counsel);


Dengan demikian konseling akan diertikan sebagai pemberian nasehat, pemberian anjuran dan pembicaraan dengan bertukar fikiran.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan